strona glowna
gmina Poddebice
urzad
aktualnosci
oferty inwestycyjne
ogloszenia
galeria
mapy
kontakt
linki
 
aktualności

Poddębice, dnia 13.04.2017 r.

Nabór kandydatów na członków Zespołu do spraw realizacji Programu Rewitalizacji

W związku z przystąpieniem do realizacji założeń Programu Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023 rozpoczęliśmy nabór kandydatów na członków Zespołu do spraw realizacji Programu Rewitalizacji. Zgodnie z zapisami programu w skład zespołu wchodzi: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciel przedsiębiorców oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych.

Zespół do spraw realizacji Programu Rewitalizacji zostanie powołany Zarządzeniem Burmistrza Poddębic. Do jego kompetencji należeć będzie:

 • wykonywanie zapisów Programu Rewitalizacji w zakresie osiągania celów, realizacji działań w sferze infrastrukturalnej i społecznej w założonym horyzoncie czasowym, w szczególności dotyczących efektów synergii realizowanych projektów,

 • nadzorowanie współpracy z partnerami,

 • wdrożenie mechanizmów partycypacji społecznej,

 • zaangażowanie w działalność informacyjno-edukacyjną wspierającą działania rewitalizacyjne.

Wdrażanie programu rewitalizacji musi być oparte na współpracy samorządu gminy ze wszystkimi  grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Osoby, będące przedstawicielami przedsiębiorców bądź organizacji pozarządowych, działających w obszarze rewitalizacji Gminy Poddębice (wyznaczonego na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej informacji), chętne do pracy w Zespole zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej. Nabór trwa do
26 kwietnia 2017 roku.

Wypełnione i podpisane formularze można składać za pośrednictwem:

 • poczty na adres: Urząd Miejski w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice

 • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice (pokój 116 – Sekretariat).

 • elektronicznie na adres: rewitalizacja@archiwum.poddebice.pl


Do pobrania:

- Formularz zgłoszenia.

- Ogłoszenie Burmistrza Poddębic o naborze kandydatów do zespołu ds. realizacji Programu Rewitalizacji.

- Mapa obszaru rewitalizacji.
Nabór kandydatów na członków Zespołu do spraw monitoringu Programu Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023

Burmistrz Poddębic rozpoczął nabór na członków zespołu do spraw monitoringu Programu Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023. Zgodnie z zapisami programu w skład zespołu wchodzi: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych.

Zespół do spraw monitoringu Programu Rewitalizacji zostanie powołany Zarządzeniem Burmistrza Poddębic. Do jego kompetencji należeć będzie:

·      opracowanie sposobów ewaluacji przebiegu realizowanych projektów rewitalizacyjnych,

·      monitorowanie prognozowanych wskaźników rezultatu dla każdego projektu,

·      porównywanie osiągniętych wskaźników rezultatu w odniesieniu do celów całego Programu na temat przebiegu jego realizacji,

·      zbieranie opinii partnerów Programu na temat przebiegu jego realizacji,

·      formułowanie wniosków dotyczących zagrożeń w realizacji programu, a także konieczności aktualizacji wskaźników i celów.

Wdrażanie programu rewitalizacji musi być oparte na współpracy samorządu gminy ze wszystkimi  grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Osoby, będące przedstawicielami organizacji pozarządowych, działających w obszarze rewitalizacji Gminy Poddębice (wyznaczonego na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej informacji), chętne do pracy w Zespole zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej. Nabór trwa do 13 października 2017 roku.

Wypełnione i podpisane formularze można składać za pośrednictwem:

 • poczty na adres: Urząd Miejski w Poddebicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice
 • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice (pokój 116 – Sekretariat).
 • elektronicznie na adres: rewitalizacja@poddebice.plPROJEKTY REWITALIZACYJNE

PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE

NAZWA PROJEKTU

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ/PARTNER

Przeciw wykluczeniu, czyli życie OD(NOWA)

Gmina Poddębice/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach

ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice

Przeciw wykluczeniu – Kraina Bez Barier
w Poddębicach – rewitalizacja kompleksu geotermalnego

Gmina Poddębice

ul. Łódzka 17/21

99-200 Poddębice

Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Targowej 2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Poddębicach, ul. Targowa 2a, 99-200 Poddębice

Gmina Poddębice, ul. Łódzka 17/21

99-200 Poddębice

Przebudowa/modernizacja hali sportowej i Gimnazjum w Poddębicach

Gmina Poddębice

ul. Łódzka 17/21

99-200 Poddębice

Przebudowa i rozbudowa Przedszkola w Poddębicach przy ul. Miłej 14/16

Gmina Poddębice

ul. Łódzka 17/21

99-200 Poddębice

PRZEDSIĘWZIĘCIA DODATKOWE

NAZWA PROJEKTU

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ/PARTNER

W krainie przedszkolaka/wysoka jakość edukacji

Gmina Poddębice, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice

Publiczne Przedszkole w Poddębicach, ul. Przejazd 19, 99-200 Poddębice

Lepszy start/ wysoka jakość edukacji

Gmina Poddębice, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach ul. Łęczycka 13/15, 99-200 Poddębice

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej  nr 111020E na odcinku od ul. Mickiewicza (droga powiatowa) do zjazdu na działkę 4/3 do Geotermii Poddębice / infrastruktura techniczna

Gmina Poddębice

ul. Łódzka 17/21

99-200 Poddębice

Powiązanie komunikacyjne dróg: wojewódzkiej nr 703 i krajowej nr 72 z centrum wodolecznictwa i rekreacji, obiektami Geotermii Poddębice oraz terenami inwestycyjnym gminy w zakresie: Przebudowa
i rozbudowa ulicy Zielonej w Poddębicach na odcinku od granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 72 do ul. Targowej oraz przebudowa i rozbudowa ul. Targowej na odcinku od ul. Mickiewicza do granicy miasta Poddębice/ infrastruktura techniczna

Gmina Poddębice

ul. Łódzka 17/21

99-200 Poddębice

Przebudowa i rozbudowa dróg dojazdowych
do kompleksu geotermalnego: ul. Jałowcowa,
ul. Kochanowskiego i ul. Polna/ infrastruktura techniczna

Gmina Poddębice

ul. Łódzka 17/21

99-200 Poddębice

Budowa teleinformatycznego systemu 

e-usług w Gminie Poddębice/ społeczeństwo informacyjne

Gmina Poddębice

ul. Łódzka 17/21

99-200 Poddębice

Aktywizacja osób bezrobotnych /aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach,
 ul. Polna 9, 99-200 Poddębice

Gmina Poddębice, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice

Rodzina pod parasolem/ rozwój usług wsparcia rodziny

Powiat Poddębicki, ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice

Utworzenie Centrum Rehabilitacji i Balneologii
w ramach turystyki zdrowotnej w Poddębickim Centrum Zdrowia/ rozwój infrastruktury ochrony zdrowia

Powiat Poddębicki, ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice,

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice

Przystosowanie budynku Internatu
w Poddębicach do pełnienia funkcji turystyki zdrowotnej – bazy noclegowej/
działania zmierzające do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji

Powiat Poddębicki, ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice

Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych,
w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM (Dom Dziennej Opieki Medycznej) przy NZOZ MOŻ-MED
w Poddębicach/ rozwój usług opieki zdrowotnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MOŻ-MED S.J. MOŻDŻAN, ul. Miała 27, 99-200 Poddębice

Poddębicki Dom Kultury i Sportu ul. Mickiewicza 9/11, 99-200 Poddębice

POMAGAJMY SOBIE/ aktywizacja społeczna osób wykluczonych

Organizacje pozarządowe

Gmina Poddębice, ul. Łódzka 17/21

99-200 Poddębice

AKTYWNY PODDĘBICZANIN/aktywizacja społeczna osób wykluczonych

Gmina Poddębice, ul. Łódzka 17/21

99-200 Poddębice

Poddębicki Dom Kultury i Sportu ul. Mickiewicza 9/11, 99-200 Poddębice Organizacje pozarządowe

 

 

   Burmistrz Poddębic informuje, że konsultacje społeczne projektu „Programu Rewitalizacji gminy Poddębice na lata 2016-2023” w formie zebrania z mieszkańcami odbędą się w dniu 28 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21 pokój nr 201, o godz. 16.00.

   W konsultacjach mają prawo uczestniczyć osoby stale zamieszkałe na terenie wyznaczonego w projekcie „Programu Rewitalizacji gminy Poddębice na lata 2016-2023” obszaru rewitalizowanego, posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Poddębicach.

   Obszar rewitalizowany obejmuje: ul. Cmentarną, ul. Grunwaldzką, ul. Kochanowskiego, ul. Kopernika, ul. Kosmonautów, ul. Łęczycką (do posesji Nr 18), ul. Łódzką (posesje od Nr 17 do Nr 57), ul. Mickiewicza (od posesji Nr 3), ul. Miłą (do posesji Nr 30), ul. Narutowicza (od Nr 16a), ul. Osiedlową, ul. Partyzantów (do nr 18), ul. Parzęczewską (do nr 27), ul. Polną, ul. Południową, ul. Przejazd (od posesji Nr 8 do posesji Nr 53), ul. Radosną (posesje Nr 1, 3, 4, 5), ul. Reja, ul. Spacerową, ul. Szkolną, ul. Świerczewskiego, ul. Targową, ul. Wiejską, ul. Wiosenną, ul. Wyzwolenia, ul. Zieloną, ul. 22 Lipca oraz miejscowość Kolonia Byczyna (posesje Nr 23, 23a, 23c i 23d).

   Burmistrz Poddębic zaprasza do zapoznania się z projektem „Programu Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023”.
   Uwagi do dokumentu będą przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 22 czerwca 2016 roku.  
   Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: rewitalizacja@archiwum.poddebice.pl , wpisując w tytule maila:  „Uwagi do Programu Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016 - 2023”. 


                                                                                    Burmistrz Poddębic
 
                                                                                  (-) Piotr Sęczkowski       ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE

   W związku z pracami nad „Programem Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023” zapraszam przedstawicieli Rady Miejskiej, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, edukacji, rynku pracy i opieki społecznej, przedstawicieli podmiotów gospodarczych i służb mundurowych na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 20 czerwca 2016r. o godzinie 12.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, pokój 201.

   PROGRAM SPOTKANIA:

12.00 – 12.10 - rejestracja uczestników,

12.10 – 13.10 - prezentacja projektu Programu Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023,  listy podstawowych projektów rewitalizacyjnych i pozostałych przedsięwzięć,

13.10 – 14.00 - dyskusja (uwagi do projektu i propozycje przedsięwzięć).          

                                                            Burmistrz Poddębic

                                                              Piotr Sęczkowski

 

RAPORT

Z BADANIA ANKIETOWEGO

Gmina Poddębice w opinii mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

 


Szanowni Państwo,

Informuję, iż Gmina Poddębice przystąpiła do opracowania diagnozy stanowiącej podstawę utworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Z jednej strony to niezbędny dokument, który pozwoli nam sięgnąć po środki w nowej perspektywie unijnej na realizację projektów
z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej, z drugiej – chciałbym żeby prace nad dokumentem były okazją do wspólnej refleksji co – szczególnie w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej – jest pilnego do wykonania.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli nam pełniej zorientować się w potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców, a także lepiej zdiagnozować te obszary, które w największym stopniu potrzebują zewnętrznego wsparcia.

Wyrażam głębokie przekonanie, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele cennych uwag i opinii, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt Gminnego Programu Rewitalizacji.

Sposób wypełnienia ankiety:

 • elektronicznie poprzez wypełnienie i wysłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: ankieta@archiwum.poddebice.pl
 • wydruk wersji papierowej ankiety i złożenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach
 • pobranie wersji papierowej ankiety i złożenie jej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach – wersja papierowa ankiety jest dostępna w Punkcie Informacyjnym - pokój Nr 8

·        

Wypełnioną ankietę należy przekazać do Urzędu Miejskiego w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21 (Punkt Informacyjny – pokój Nr 8) w dowolnej formie w terminie do dnia 08.03.2016r.

 

Burmistrz Poddębic

(-) Piotr Sęczkowski

 

 

Do pobrania: ANKIETA

 

Powrót do listy

do góry ^^Wszystkie prawa zastrzeżone.


strony internetowe Łódź
Google+